تبیین زمینه های علی و مداخله ای در توسعه ی برند سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 تحقیق حاضر شناسایی و تبیین زمینه های علی و مداخله ای در توسعه ی برند سازمانی است.

روش شناسی:

این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع آمیخته است. بدین منظور با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های دلفی با گروه نخبگان مرتبط با موضوع زمینه های علی و مداخله ای در توسعه ی برند سازمانی شناسایی شد و با تنظیم و ارایه پرسشنامه ی محقق ساخته در یک مقیاس 1 تا10 درجه ای جهت تعیین اهمیت هر یک از ابعاد و گویه ها در جامعه ای از خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه ی برند سازمانی ارزش دهی شده و اولویت هر کدام از آن ها بر اساس آزمون تحلیل واریانس فریدمن با کمک نرم افزار آماری «SPSS» محاسبه شد.

یافته ها:

نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب ابعاد در زمینه های علی: 1) مدیریت و رهبری، 2) شرایط سازمانی، 3) منابع انسانی و 4) شرایط فیزیکی سازمان؛ و همچنین در زمینه های مداخله ای:1) اقتصادی، 2) تولیدات علمی، 3) مزیت رقابتی، 4) مشتری مداری، 5) فرهنگی و اجتماعی، 6) ارتباطات و تبلیغات، 7) سیاسی، 8) ارزش جهان شمولی و 9) ورزشی و تفریحی؛ در هر کدام از ابعاد مذکور نیز گویه های شناسایی شده نیز اولویت بندی شدند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2191353 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!