بررسی تاثیر شخصیت برند و ابعاد آن بر روی عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان (مورد مطالعه: خرده فروشی های اینترنتی و فروشگاه های زنجیره ای)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تمایز در رقابت برای برندها، ایجاد تمایل در مصرف کنندگان نسبت به برند و هماهنگی بین ادراکات و انتظارات آن ها از برند با محصولات و خدماتی است که برند ارایه می کند. در این زمینه توجه به شخصیت برند و ویژگی های شخصیتی مختلفی که برای آن در نظر گرفته می شود و نیز روابطی که شخصیت برند با سایر متغیرهای اثرگذار بر ادراک و علاقه افراد نظیر عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان برای برند دارد، دارای اهمیت فراوانی است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شخصیت برند بر عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان با مقیاسی نوین برای شخصیت برند و نیز تعیین مهم ترین ابعاد شخصیت برند در این روابط انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خرده فروشی های اینترنتی و فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و برای تجزیه وتحلیل از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. طبق نتایج، در هر دو جامعه شخصیت برند بر روی عشق به برند و وفاداری تاثیر داشته است و در جامعه اول به طور غیرمستقیم و در جامعه دوم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تبلیغات دهان به دهان تاثیر دارد. تاثیرگذارترین بعد شخصیت برند در هر دو جامعه مسئولیت پذیری بوده و پس از آن فعالیت و احساسی بودن قرار دارند و بعد جسارت تاثیر اندکی داشته است. نقش میانجی عشق به برند و وفاداری در رابطه بین شخصیت برند و تبلیغات دهان به دهان مورد تایید است. برندها باید به بعد مسئولیت پذیری بیشترین توجه را داشته باشند تا بتوانند با نشان دادن مسئولیت پذیری و پاسخگویی و ثبات در مورد برند خود، عشق به برند و وفاداری را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند. دو بعد احساسی بودن و فعالیت نیز باید در ارایه شخصیت برند موردتوجه قرار گیرند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2191354 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!