مرور سیستماتیک مداخلات ارتقای سلامت اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سلامت اجتماعی یک جنبه از تعریف سلامت ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی می باشد. مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه نزدیکی با سلامت اجتماعی دارند. در این مطالعه منابعی که مداخله هایی را در زمینه ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گزارش کرده اند، مرور شدند. 

روش

این مطالعه، به شیوه مرور سیستماتیک و به منظور شناسایی مداخله هایی که در زمینه سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی انجام شده است اجرا گردید. مطالعه با مرور منابع منتشر شده در بانک های اطلاعات الکترونیک ازجمله پایگاه های ScienceDirect،PubMed،ISI web of sciences،Scopus و سایت سازمان ها و موسسات مرتبط مانند UNDP،Legatum،WHO،World Bank و ILO از سال 2000 تا 2019 صورت گرفت. 

نتایج

در مجموع چهل و یک سند وارد مطالعه شد. بیش از هفتاد و پنج درصد شرکت کنندگان در مطالعات زنان و مردان بودند ولی در بیش ازنود درصد مداخلات، زنان به عنوان گروه اصلی در نظر گرفته شده بودند. دانش آموزان در پنجاه و شش درصد مطالعات گروه هدف بودند و مداخلات در محیط مدرسه اجرا شده بودند. کارآزمایی بالینی-اجتماعی نود و دو دهم درصد مطالعات و مهمترین روش مطالعه بود. اهداف متعددی در مطالعات گزارش شده است از جمله کاهش فقر، پیشگیری از خشونت، ارتقای سلامت، ادغام اجتماعی، حمایت اجتماعی، بهزیستی اجتماعی، کیفیت زندگی و... دو روشی که برای ارتباط با گروه هدف بیشتر به کار گرفته شدند بحث گروهی و سخنرانی بود. در بیش از شصت و پنج درصد موارد،کارشناسان اجرای مداخله را به عهده داشتند. اغلب مداخله ها در کمتر از سه ماه به اجرا درآمده بود. مداخله های کوتاه مدت توانستند بر ارتقای مولفه های سلامت اجتماعی اثر مثبتی بگذارند. پروژه هایی که بیش از پنجاه هزار نفر گروه هدف آن ها بودند، حداقل در دوازده ماه به اجرا درآمده بودند.

بحث و نتیجه گیری

این مطالعه اطلاعاتی را در مورد ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اختیار قرار می دهد که می تواند برای طراحی مداخله به منظور ارتقای سلامت اجتماعی به کار گرفته شوند. این مداخلات می توانند در گروه های سازمان یافته به عنوان مثال در مدرسه یا سازمان های اجتماع محور به اجرا درآیند. مشارکت گروهی کودکان، نوجوانان و جوانان و گروه های اقلیت و یا طرد شده در برنامه های ارتقای سلامت اجتماعی لازم است مورد توجه قرار گیرد و با اولویت مداخلات گروهی در دستور کار قرار داده شوند. ارتقای سلامت اجتماعی می تواند به عنوان یکی از اهداف در برنامه های توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2192244 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!