بررسی تطبیقی مکتب دادائیسم و جریان تزریق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

زبان و ادبیات که خود همواره ابزاری برای بیان اعتراض در تمام حوزه های اجتماعی قلمداد می شده است در جریان شعر و نثر «تزریق» در ایران و مکتب «داداییسم» در اروپا، بنای اعتراض اجتماعی و فرهنگی خود را استوار کرد و با بر هم زدن عادات نحوی و معنایی در پیکره واحدهای زنجیری و زبر زنجیری زبان، شالوده این اعتراض ها را شکل داد. مکتب داداییسم با بر هم زدن و تمسخر ذوق متعارف، درصدد هنجارگریزی است و البته این هنجارگریزی تنها منحصر به ساحت زبانی نیست؛ جریان تزریق نیز با بر هم زدن زنجیره معنایی زبان به تمسخر ذوق متعارف می پردازد. لازم به ذکر است که البته قدمت جریان تزریق در ادبیات فارسی بیش از مکتب غربی داداییسم است. در این جستار با توجه به نظریه شباهت خانوادگی ویتگنشتاین؛ یعنی یافتن وجوه اشتراک و افتراق بین دو موضوع، این دو جریان مورد بررسی قرار گرفته اند. جریان تزریق و مکتب داداییسم دارای وجوه اشتراک و افتراق است؛ بنابراین همسانی های میان تزریق و داداییسم مانند تاثیرپذیری از جریان های سیاسی، معناگریزی، اعتراضی بودن، نفی سنت و بدیهه سرایی و ناهمسانی هایی همچون نوع هنجارگریزی و رویکرد در حوزه های متفاوت و... مورد مطالعه قرار گرفته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193355 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!