شرق شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشه شرق شناسی ادوارد سعید

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مغز کلام ادوارد سعید این است که بازنمایی غرب از شرق و گفتمان دوگانه سازی، عامل تسلط غرب بر شرق و عقب ماندگی مشرق زمین است. شرق شناسی سعید یک خوانش تبارشناسانه از گفتمان غرب/شرق با تاکید بر واکاوی این مسئله است که «دیگری» (شرق) چگونه توسط گفتمان غرب برساخته می شود. سعید شرق شناسی را یک گفتمان تمایزگذار می داند که سبب خلق دوگانه هایی شده است (غرب/شرق، تمدن/بربر و غیره). او معتقد است شرق شناسی یک رشته فوق العاده منسجم علمی است که به واسطه آن، غربی ها، شرقی ها را به عنوان ابژه (امر قابل شناختن) درآورده اند. در این مقاله کوشش می شود نظریه شرق شناسی سعید از دریچه سه معیار اعتبار درونی، اعتبار بیرونی و اعتبارکارکردی مورد واکاوی و نقد قرار گیرد. این نوشتار معتقد است همین تلقی شرق شناسانه سبب شده کشورها و جوامع شرقی به جای بازاندیشی و بازنگری در کاستی هایی که از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی دارند به دنبال مقابله و نزاع با غرب و غربیان باشند. مقاله پیشنهاد می کند کشورهای در حال توسعه ریشه پیشرفت غرب و عقب ماندگی شرق را نه در تعامل میان این دو که در عرصه های دیگری باید جستجو کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
253 تا 288
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193780 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!