آسیب شناسی نحوه اعمال قانون درخودروهای آلاینده شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف آسیب‌شناسی نحوه اعمال قانون در خودروهای آلاینده شهر تهران انجام گرفت. پژوهشحاضراز نظرهدف،کاربردیوازنظرروش، آمیختهاکتشافی،ابتداکیفیوبعد کمیاست. جامعهآماریدر بخشکیفی شامل 10 نفر خبرگانحوزه ترافیک و آلودگی هوا بودند، که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخشکمی 70 نفراز روسا و جانشینان راهور تهران‌بزرگ کهبه‌صورت تمام‌شمارانتخاب شده بودند و 80 نفر از مراجعه‌کنندگان به مرکز معاینه فنی شرق تهران که به‌روشنمونه‌گیریتصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان از بین 101 انتخابشدند. داده‌هادربخشکیفیازطریقاجرای مصاحبهنیمه‌ساختاریافته استخراجوتحلیل آنها توسط نرم‌افزارMaxqda انجام شد. دربخش کمیپسازتبدیلآسیب‌ها بهگویه‌هایبرگرفته از مرحله مصاحبه با استفاده از روش توصیفی-پیمایشیو نرم‌افزارهایspss مدل برآمده از فاز نخست تحقیق با روش‌هایتحلیل عاملیاکتشافیمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی، مدل اولیه پژوهش و در مرحله کمی مدل نهایی پژوهش شناسایی شد و تمام ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین شد. نتایجاینتحقیقنشانمی‌دهد مهم‌ترین آسیب‌ها در سه شاخه آسیب‌های رفتاری، زمینه‌ای و ساختاری در 9 مولفه شامل: مدیران، جو سازمانی، قانون‌گریزی، انگیزه و آموزش، سیاسی- قانونی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی- حقوقی، منابع مالی و زیرساخت طبقه‌بندی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193833 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!