بررسی همسویی هوش اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان افشار یزد سال 1396

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پرستاری حرفه ای انسانی است که در ذات خود با مسایل اخلاقی همراه است که این خود در گسترش هوش اخلاقی آن ها موثر است. همچنین آنها نقش عمده ای در کیفیت ارایه خدمات به عهده دارند لذا رضایت شغلی و کارآیی آن ها  باعث افزایش و ارتقای خدمات درمانی می گردد.

روش کار

این مطالعه مقطعی بر روی 105پرستار شاغل در بیمارستان افشار یزد در سال1396 که به صورت سرشماری انتخاب شدند انجام گرفت. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و هوش اخلاقی لنیک و کیل و فرم مشخصات دموگرافیک بود. داده ها  با استفاده از نرم افزار آماری spss19  و آزمون توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند.           

یافته ها:

 بر اساس یافته ها میانگین هوش اخلاقی و رضایت شغلی به ترتیب6/6 ± 21/73 و 05/10 ± 23/61  بود. بالاترین میانگین مربوط به مولفه درستکاری (44/5± 09/58( و پایین ترین میانگین مربوط به مولفه دلسوزی(93/1  ±01/15) بود . ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و هوش اخلاقی وجود داشت. (001/0=p)  که این ارتباط بین رضایت شغلی و خرده مقیاس درستکاری، بخشش و دلسوزی معنادار بود (05/0<p) و ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی و خرده مقیاس مسئولیت پرستاران وجود نداشت (150/0=p)

نتیجه گیری:

 پرستارانی که از هوش اخلاقی بالایی برخوردارند به این معنی که مسئولیت پذیری، دلسوزی، درستکاری و بخشش بیشتری دارند معمولا از لحاظ جسمانی عاطفی و ذهنی آماده تر هستند و این امر تاثیر گسترده ای در رضایت شغلی پرستاران بر جای می گذارد و به تدریج برنامه کاری درمان جالب، چالش برانگیز، فعالانه و خلاق خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2194545 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!