ظرفیت گونه درختی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) و درختچه ای چتنه (Juniperus oblonga M.B.) برای مطالعات اقلیم شناسی درختی در منطقه ارسباران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با وجود اهمیت منطقه رویشی ارسباران، تا کنون پژوهش گاه شناسی درختی در آن انجام نگرفته است. در این پژوهش، برای نخستین بار ظرفیت دو گونه از جنس ارس (گونه درختی آردوج (Juniperusfoetidissima) و درختچه ای چتنه (J.oblonga)) بیا هدف بررسی های اقلیم شناسی درختی در جنگل های ارسباران ارزیابی شد. 25 اصله از هر گونه نمونه برداری شد و مراحل آماده سازی، اندازه گیری پهنای حلقه های رویشی، تطابق زمانی، تعیین شاخص رویشی و ساخت سری زمانی آنها به شیوه های استاندارد انجام گرفت. طول سری های زمانی پهنای حلقه سالیانه ساخته شده برای آردوج و درختچه چتنه به ترتیب حدود 60 و 40 سال بود و زیاد بودن شاخص های آماری کیفیت سری زمانی (میانگین حساسیت (MS)، میزان سیگنال تجمعی (EPS) و سیگنال به اغتشاش (SNR)) در هر دو گونه، پتانسیل زیاد آنها را در بررسی روابط رشد- اقلیم و بازسازی داده های اقلیمی نشان می دهد. بررسی روابط بین رویش و عوامل اقلیمی نشان داد که هر دو گونه واکنش مشابهی به اقلیم دارند: دمای زیاد هوا پیش از فصل رویش اثر مثبتی بر شاخص رویش دارد، در حالی که بهار گرم سبب کاهش رویش می شود. بارندگی پیش از فصل رویش تاثیر معنی داری بر رویش ندارد، درحالی که بارندگی بهاره به شدت رشد عرضی را تحریک می کند. در مجموع، با توجه به پراکنش خوب گونه های جنس ارس در ارسباران و موفقیت آمیز بودن ساخت سری زمانی و ارتباط مستحکم آن با عوامل اقلیمی، می توان از آنها برای تحقیقات اقلیم شناسی درختی بهره برد. برای افزایش طول سری زمانی نیز می توان از گرده بینه های ارس به کار رفته در بناهای قدیمی منطقه استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
353 تا 363
لینک کوتاه:
magiran.com/p2195195 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!