بررسی واکنش مقاومتی برخی ژنوتیپ های نخود به بیمارگر برق‏زدگی و تاثیر بیماری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، محتوای پرولین و کربوهیدرات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری برق زدگی نخود ناشی از .Ascochyta rabiei (Pass.) Labr یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده کشت و تولید نخود در بیشتر مناطق دنیا از جمله ایران است. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت، واکنش 20 ژنوتیپ نخود به بیمارگر فوق در سه مرحله رشدی گیاهچه ای، گلدهی و غلاف دهی در شرایط گلخانه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در مرحله غلاف دهی ژنوتیپ های مقاوم و حساس با دقت و اطمینان بیشتری از یکدیگر متمایز می شوند. در این مرحله، نه ژنوتیپ در مقابل بیمارگر برق زدگی مقاومت بالایی نشان دادند. صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی احتمالی درگیر در مقاومت، شامل میزان کلروفیل، پرولین، پروتئین، قند محلول، کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز اندازه گیری شد. تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که ژنوتیپ های نخود از نظر صفات کلروفیل a و کلروفیل کل اختلاف معنی داری با یکدیگر دارند. صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مانند میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز، پروتئین، پرولین و قند محلول تحت تاثیر تنش بیماری قرار گرفت، اما اثر متقابل تنش و ژنوتیپ فقط برای سطح کاتالاز معنی دار شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2196014 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!