اثر حشره کشی نانو سیلیکای بارگذاری شده با چند حشره کش برای کنترل لارو لمبه گندم، Trogoderma granarium روی سطح های موزائیک و استیل گالوانیزه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بروز مقاومت آفات به آفت کش ها، اثرات سوء روی گونه های غیر هدف و خطرات زیست محیطی آن ها، تمایل به استفاده از روش های جایگزین را افزایش داده است. یکی از روش های نوین کنترل آفات کاربرد فرمولاسیون های نانو آفت کش ها می باشد. کاربرد نانو آفت کش ها باعث کنترل رهایش آفت کش ها از نانو ذرات، حفاظت آفت کش ها در برابر عوامل محیطی مانند نور و گرما، کاهش غلظت مصرفی و امکان بروز مقاومت آفات به آفت کش ها می شود. بنابراین، در این مطالعه نانو ذرات سیلیکا با روش سل- ژل تهیه و به طور جداگانه با حشره کش های دلتامترین، پایری پروکسی فن و کلروپایریفوس بارگذاری شد. سطح های موزاییک و استیل گالوانیزه با حشره کش های دلتامترین (غلظت های 0025/0 و 005/0 گرم ماده موثر بر متر مربع)، پایری پروکسی فن (غلظت های 001/0، 01/0 و 1/0 گرم ماده موثر بر متر مربع) و کلرو پایریفوس (غلظت های 01/0 و 2/0 گرم ماده موثر بر متر مربع) به تنهایی و یا با نانو سیلیکای بارگذاری شده با حشره کش ها تیمار شدند. تلفات اولیه لاروهای کوچک و بزرگ لمبه گندم، Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)، 1، 3 و 7 روز پس از تیمار شمارش شد و تلفات تاخیری 7 روز پس از آن بررسی گردید. طبق نتایج، در همه آزمایش ها لاروهای کوچک لمبه گندم حساسیت بیشتری نسبت به لاروهای بزرگ داشتند. همچنین، اثر حشره کشی نانو سیلیکای بارگذاری شده با حشره کش ها نسبت به کاربرد حشره کش ها به تنهایی به طور معنی داری بیشتر بود. بنابراین، می توان کاربرد نانو ذرات سیلیکا را به عنوان حامل حشره کش ها برای کنترل لمبه گندم توصیه کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2196015 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!