اثر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر رقابت تاج خروس سفید بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در سال 1391 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل شش رقم آفتابگردان آذرگل، فرخ، یوروفلور، سیرنا، جامع اصفهان و پروگرس و چهار تراکم مختلف تاج خروس سفید صفر، 5، 10 و 15 بوته در متر مربع بود. در این تحقیق عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم تاج خروس سفید عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان کاهش یافت. با افزایش تراکم علف هرز از صفر به 15 بوته در متر مربع، کاهش در عملکرد میانگین دانه ارقام برابر 2/ 40 درصد بود. رقم جامع اصفهان نسبت به دیگر ارقام توانایی بیشتری برای تولید دانه داشت  9/ 578 کیلو گرم در هکتار  اما رقم فرخ کمترین درصد کاهش عملکرد دانه  26 / 22 درصد را نسبت به شاهد در تراکم 15 بوته در مترمربع تا جخروس سفید را از خود نشان داد. به طور کلی ارقام پروگرس، یوروفلور و جامع اصفهان ارقامی با قدرت رقابتی بالا و رقم آذ رگل رقمی با قدرت رقابتی ضعیف در برابر تا جخروس سفید بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
133 تا 142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2196332 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!