بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظت های مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دزیمتری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش برای اولین بار خواص نوری نقاط کوانتومیCdS  با غلظت های مختلف تحت تابش پرتوهای گامای کبالت-60 مورد بررسی قرار گرفت. نقاط کوانتومی CdS به روشی سریع، ساده و محلول در آب با استفاده از تابش ریزموج خانگی سنتز شدند. نقاط کوانتومی با سه غلظت مختلف mg/cc  4/0، 2 و 20 در بازه دزkGy  20-0 در معرض چشمه گاما قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت نقاط کوانتومی CdS، حساسیت ماده نسبت به تابش کم و آسیب نوری نقاط کوانتومی کاهش می یابد. به طوری که برای کمترین مقدار غلظ  در دزkGy  20 ماده کاملا نورتابی خود را از دست داد و شدت فوتولومینسانس صفر گردید، در حالی که برای بیشترین غلظت در دزkGy  20 ماده نورتابی قابل توجهی داشت. شدت فوتولومینسانس نقاط کوانتومی برای غلظت های mg/cc 4/0 و 2 با افزایش دز تا kGy 1، افزایش یافت. با تحلیل طیف های نوری مشخص شد که تابش گاما فقط باعث رشد نقاط کوانتومی می شود. با توجه به سنجش دز مورد نظر می توان از غلظت مناسب برای این روش دزیمتری جدید استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2197095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!