طراحی آزمایه قضاوت شباهت معنایی افعال حرکتی و اسامی غیرحرکتی فارسی برای بیماران با آسیب های مغزی و تعیین روایی محتوایی آن: ابزاری برای بررسی رمزگذاری معنایی واژگانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

 شواهد مبتنی بر آسیب های مغزی، حاکی از آن است که دو مقوله دستوری اسم و فعل، به دلیل تفاوت در پیچیدگی پردازش اطلاعات دستوری و معنایی، در مناطق مختلفی از مغز پردازش می شوند. مطالعات نشان می دهند که افعال متعلق به مقوله های مختلف معنایی، منجر به فعالیت عصبی در مناطق مختلفی از مغز می شوند و به طور ویژه، پردازش افعال حرکتی، به فعالیت مناطق حرکتی و پیش حرکتی مغز ارتباط داده می شود. به منظور ارزیابی پردازش افعال حرکتی، محققان از تکالیف متنوعی استفاده نمودهاند که پرکاربردترین آنها تکلیف نامیدن و روانی کلامی است. علی رغم اینکه این نوع تکالیف به نقص در پردازش افعال حرکتی حساس هستند، اما ماهیت آسیب را مشخص نمی کنند. برای فهم اینکه سوءعملکرد در پردازش افعال حرکتی ناشی از مشکل در دسترسی واژگانی است یا ناشی از آسیب ویژه در پردازش معنایی، لازم است آزمایه ویژ های برای ارزیابی پردازش معنایی طراحی شود. آزمایه قضاوت شباهت معنایی به طور ویژه، رمزگذاری معنایی واژگانی را در سطح پردازشی عمیق و کنترل شده، مورد هدف قرار می دهد. هدف مطالعه حاضر، طراحی آزمایه قضاوت شباهت های معنایی پردازشی دو مقوله افعال حرکتی و اسامی عینی غیر حرکتی و تعیین روایی محتوایی آن است.

روش بررسی

در این پژوهش ابزارسازی، ابتدا هفتاد فعل عینی حرکتی و هشتاد اسم عینی غیرحرکتی رایج زبان فارسی انتخاب شدند. برای هر واژه، یک کلمه مرتبط معنایی بر اساس مختصه های عملکردی، فیزیکی، طبق های و شباهت در عمل، بر مبنای نظرخواهی از چهار متخصص (سه متخصص آسیب شناسی گفتار و زبان و یک زبان شناس) و بر اساس یک مقیاس هفت نقطه ای، انتخاب شد. در رتبه بندی برای تعیین شباهت معنایی، تنها جفت کلماتی که میانگین نمره شباهت معنایی آن ها بالا بود (5 تا 7)، باقی مانده و بقیه حذف شدند. سپس برای هر جفت کلمه مرتبط معنایی، یک کلمه غیرمرتبط معنایی انتخاب شد. پس از تعیین روایی محتوایی به شیوه کیفی توسط سه متخصص و حذف موارد نامناسب، به منظور هماهنگی بین دو مجموعه اسم و فعل، ویژگی های واژگانی و روان زبان شناختی کلمات باقی مانده (207 اسم و 156 فعل) شامل بسامد، تعداد هجا، تعداد واج، تعداد حروف، مجاور های واجی و نویسه ای، تداعی حرکتی، تصویرپذیری ذهنی، میزان آشنایی و سن اکتساب کلمات، توسط هجده داوطلب، بر اساس مقیاس هفت نقط های استخراج شد. داوطلبین شامل سیزده متخصص آسیب شناسی گفتار و زبان و زبان شناس و پنج والد بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از حذف افعال با نمره تداعی حرکتی پایین و اسامی با نمره تداعی حرکتی بالا، دو مجموعه، بر اساس سایر ویژگی های واژگانی و روان  زبان شناختی هماهنگ شدند. درنهایت، 34 دسته سه تایی فعل با تداعی حرکتی بالا و 34 دسته سه تایی اسم با تداعی حرکتی پایین انتخاب شدند. در هر دو مجموعه فعلی و اسمی،کلمات به گون های انتخاب شدند که برای قضاوت باید مختصات معنایی کلمات به صورت دقیق و جزیی تر مورد توجه و مقایسه قرار گیرد. روش های آماری شامل محاسبه آماره های توصیفی و آزمون تی مستقل بود. 

یافته ها:

 یافته ها نشان داد دو مجموعه کلمات، بر اساس ویژگی های واژگانی و روان  زبان شناختی به غیر از تداعی حرکتی و تعداد واج تفاوت معناداری نداشتند (P≥0/05‎). تفاوت آماری معناداری بین میانگین±انحراف معیار تداعی حرکتی دو مجموعه فعل (0/51±5/86) و اسم (0/45± 1/92) وجود داشت (P=0/000). نتایج درجه بندی تداعی حرکتی نشان داد مجموعه افعال حاضر، موجب برانگیختگی تداعی حرکتی قوی تری نسبت به اسامی می شوند. یافته های آزمون تی مستقل مربوط به دسته های سه تایی نشان داد تفاوت آماری معناداری در معیار های میانگین طول کلمه هر دسته، شامل متوسط تعداد هجا هر دسته، متوسط تعداد واج هر دسته و متوسط تعداد حروف هر دسته، بین دو دسته سه تایی اسم و فعل وجود نداشت (P≥0/05‎).

نتیجه گیری: 

آزمایه قضاوت شباهت معنایی دارای 102 فعل حرکتی و 102 اسم عینی غیرحرکتی، در 68 دسته سه تایی (34 دسته فعل و 34دسته اسم)، سازمان یافته است. آزمایه طراحی شده، علاوه بر اینکه امکان مقایسه دو مقوله مختلف دستوری را فراهم می کند، می تواند برای بررسی پردازش کلمات حرکتی در سطوح پردازشی عمیق و کنترل شده و همچنین آزمون فرضیات نظریه شناخت بدن مند، به منظور ارزیابی نقش سیستم حرکتی و تاثیر آسیب به این سیستم روی عملکرد زبانی و شناختی خصوصا در بیماران با آسیب های عصبی حرکتی و شناختی مانند زبان پریشی، دمانس، لکنت رشدی و اکتسابی، بیماری پارکینسون یا سایر اختلالات حرکتی، به کار گرفته شود و قابل استفاده در مراکز درمانی است و همچنین جهت اهداف پژوهشی و مداخله ای کاربرد دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
154 تا 181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2197270 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!