بررسی واکه ای و ساختار سازه ای واکه ها در زبان مازندرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

 یکی از پارامترهای نشان دهنده رشد صحیح آوایی و واجی، تولید درست و واضح واکه هاست که با تغییر شکل مجرای صوتی از طریق تغییر ارتفاع و جایگاه زبان و حرکت لب ها و فک حاصل می شود. اساس تولید و تفاوت واکه ها، جایگاه و ارتفاع زبان است و به بیان دیگر، صوت خام تولید شده در حنجره که دارای فرکانس پایه است متناسب با تغییر شکل اندام ها و حفرات مجرای صوتی دستخوش تغییر و تشدید می شود و هارمونی هایی از صوت پایه ایجاد می شود که سازه های واکه ای نامیده می شوند. این هارمونی های تشدید شده، به شکل، اندازه و جنس حفرات بستگی دارند و می توانند بر وضوح گفتار افراد و متعاقبا بر درک شنونده اثرگذار باشند. به دلیل چنین اثراتی و نقش مهمی که این سازه ها و فضای واکه ای در هر زبانی بر جنبه های ارتباطی می گذارند، از ویژگی های مهم آوایی هر زبان گفتاری محسوب می شوند. بنابراین تعیین شاخصی به عنوان ابزار ارزیابی خطاهای واکه ای و اختلالات گفتاری در هر زبانی ضروری است. از این رو، هدف از مطالعه حاضر بررسی فضلی واکه ای و ساختار سازه ای واکه های زبان مازندرانی در مردان و زنان هجده تا چهل ساله مازندرانی است.

روش بررسی

پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر به صورت مقطعی روی 60 نمونه از افراد مازندرانی زبان در محدوده سنی هجده تا چهل سال انجام گرفت. پس از انتخاب تصادفی آزمودنی ها و اعمال معیار ورود و خروج شامل عدم سابقه بیماری تنفسی، اختلالات گفتاری و شنوایی و حداقل پنج سال سابقه زندگی شهری در بابل، آزمون تولید واکه ها انجام شد و در ادامه سازه های اول، دوم و سوم هر شش واکه به طور جداگانه توسط نرم افزار praat v. نسخه 6 به دست آمد و درنهایت با آزمون تی مستقل و نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:

 در مردان میانگین بیشترین مقدار فرکانس پایه مربوط به واکه های i و u با 136 هرتز بود و سازه اول مربوط به واکه æ 646 هرتز، سازه دوم در واکه i 2182 هرتز و سازه سوم در واکه i 2888 هرتز بود. کمترین میانگین در فرکانس پایه مربوط به واکه a با 124 هرتز بود و سازه اول مربوط به واکه i، 283 هرتز؛ سازه دوم در واکه a، 1150هرتز و سازه سوم در واکه e، 2629 هرتز بود. در زنان حاضر در این پژوهش نیز بیشترین میانگین در فرکانس پایه مربوط به واکه u، 222 هرتز بود و سازه اول مربوط به واکه æ، 828 هرتز؛ سازه دوم مربوط به واکه i، 2346 هرتز و سازه سوم مربوط به واکه i، 3151 هرتز بود. میانگین کمترین مقدار فرکانس پایه مربوط به واکه های æ و e؛ 202 هرتز، کمترین سازه اول واکه i، 364 هرتز؛ سازه دوم واکه a، 1167 هرتز و سازه سوم در واکه o، 2775 هرتز بود.

نتیجه گیری:

 بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت، تفاوت هایی میان مردان و زنان با زبان مازنی در سازه ها و فضای واکه ای وجود داشت؛ به نحوی که در مردان با زبان مازندرانی، بم ترین واکه a و واکه های i و u زیرترین بودند، در حالی که واکه های æ و e در زنان بم ترین و u زیرترین واکه بود. همچنین در مردان و زنان واکه æ بازترین، واکه i بسته ترین و پیشین ترین واکه و a پسین ترین بود. همچنین واکه e در مردان و واکه o در زنان گردترین و واکه i در مردان و زنان گسترده ترین به دست آمد. نتایج حاصل با نتایج مطالعاتی که بر تولید واکه ها در فارسی استاندارد انجام شده تا حدودی تفاوت دارد. از آنجایی که اختلالات واکه ای، مستقیما تاثیر خود را بر وضوح گفتار نشان می دهند، پژوهش حاضر به منظور دسترسی به معیاری برای مقایسه و تشخیص خطاهای واکه ای و گفتاری در زبان مازنی انجام شد؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر می تواند در ارزیابی و تشخیص این اختلالات در اهداف بالینی و پژوهشی زبان مازنی مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
272 تا 285
لینک کوتاه:
magiran.com/p2197276 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!