تعیین نرخ رشد، مرگ و میر و نسبت بهره برداری ماهی تون منقوش (Auxis thazard) در آب های شمال خلیج فارس و دریای عمان (محدوده استان هرمزگان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ماهی تون منقوش یکی از گونه های خانواده تون ماهیان در شمال خلیج فارس و دریای عمان است. به منظور دست یابی به الگوی بهره برداری مناسب از ذخایر این گونه نیاز است که برخی شاخص های پویایی شناسی جمعیت آن مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. اطلاعات مورد نظر به صورت تصادفی ساده از سه تخلیه گاه عمده اصلی بندرسیریک، بندرعباس و بندرلنگه در استان هرمزگان از فروردین تا اسفند 1395 جمع آوری شدند. میانگین طول چنگالی ماهیان تون منقوش 33/9 سانتی متر بود. مقادیر a و b در رابطه طول- وزن به ترتیب  6-10× 2 و 3/3 برآورد شدند که بیان کننده رشد آلومتریک این گونه می باشد. پیراسنجه های رشد L∞ ،K و t0 به ترتیب 53/2 سانتی متر، 0/8 بر سال و 0/17- سال به دست آمدند. طول چنگالی ماهی تون منقوش در پایان یک سالگی، دوسالگی و سه سالگی به ترتیب 32/3، 43/8 و 48/1 سانتی متر بود. شاخص رشد برابر با 7/7 محاسبه شد که با سایر مطالعات صورت گرفته مطابقت داشت. مرگ ومیر کل، طبیعی و صیادی به ترتیب برابر با 2/45، 1/03 و 1/42 بر سال بودند. مقادیر Fopt و Flimit به عنوان نقاط مرجع زیستی به ترتیب 0/52 و 0/68 بر سال محاسبه شدند. نسبت بهره برداری برای این گونه 0/58 تخمین زده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p2197790 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!