بررسی اثر تغییر اقلیم آینده بر برخی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز جامیشان با استفاده از مدل SWAT

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر و افزایش دمای ناشی از آن، سبب بر هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی کره زمین شده و تغییرات اقلیمی گسترده ای را در اغلب نواحی کره زمین به وجود آورده است. در این پژوهش، ابتدا مدل SWAT برای حوضه جامیشان واسنجی شد. در مرحله درجه بندی و اعتبارسنجی ضرایب NS و R2 به ترتیب 6/0، 61/0، 52/0 و 54/0 به دست آمد. با توجه به نتایج تحلیل حساسیت در منطقه مشخص شد که از میان 20 پارامتر موثر بر رواناب، شماره منحنی به عنوان مهم ترین پارامتر بود. سپس مقادیر دما و بارش برای دوره آتی بر اساس سناریو تغییر اقلیم با خروجی های مدل چرخش عمومی جو HadCM3 برای سه سناریو A2، B1 و A1B با استفاده از مدل LARS-WG ریزمقیاس شدند. سپس به منظور شبیه سازی رواناب حوضه، داده ها به مدل SWAT معرفی شد و نتایج نشان داد رواناب در دوره آماری 2015 و 2026 نسبت به دوره مشاهداتی در هر سناریو A2، A1B و B1 به ترتیب به میزان متوسط 6، 7 و 6% افزایش پیداکرده و این موضوع، نشان دهنده تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب در دوره آینده نزدیک 2016 تا 2026 می باشد. این پژوهش نشان داد که تغییر در پارامترهای هواشناسی منجر به تغییر قابل توجهی در رژیم هیدرولوژیکی مانند رواناب حوضه خواهد شد. افزایش میزان بارش و دما احتمالا در آینده سبب ایجاد سیل در منطقه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
430 تا 443
لینک کوتاه:
magiran.com/p2198005 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!