مقایسه تغییرات درون گونه ای جمعیت های (Clinopodes flavidus (Geophlilomorpha, Geophilidae در منطقه البرز با استفاده از شیوه ریخت سنجی هندسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات شکلی ناحیه سر در جمعیت های دامنه شمالی و دامنه جنوبی گونه  Clinopodes flavidus در ارتفاعات البرز با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی بر پایه لندمارک بوده است. به این منظور تعداد 17 لندمارک و شبه لندمارک روی ککسواسترنیت چنگال های سمی و هفت لندمارک و شبه لندمارک روی تارسانگولوم چنگال های سمی با استفاده از نرم افزار TpsDig2 قرار داده شد. داده های حاصل از لندمارک پس از تحلیل پروکراست با شیوه های آماری چند متغیره شامل تحلیل تجزیه مولفه های اصلی (PCA) و تحلیل متغیرهای کانونی (CVA) با استفاده از نرم افزارهای PAST و MorphoJ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین شکل ککسواسترنیت چنگال های سمی میان جمعیت های این گونه در منطقه البرز وجود دارد (p<0.001). این مطالعه قابلیت استفاده از روش ریخت سنجی هندسی بر پایه لندمارک را برای تمایز جمعیت های مختلف Clinopodes flavidus در منطقه البرز نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
304 تا 314
لینک کوتاه:
magiran.com/p2198080 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!