بررسی تاثیر تحریم بر شاخصهای اقتصادی برندهای داخلی صنعت بهداشتی و آرایشی (مطالعه موردی : شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیرات تحریم و قطع واردات بر روی 4شاخصه فروش داخلی , فروش صادراتی , سود خالص و کیفیت تاثیرگذاری آن بر نتایج سازمان انجام شده است. این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی به شمار میرود که به روش ترکیبی انجام پذیرفت. بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و بخش کمی به روش توصیفی - همبستگی انجام شد. مدیران ارشد گروه صنعتی پاکشو (گلرنگ) و خبرگان این صنعت به عنوان جامعه آماری بخش کمی پژوهش انتخاب شدند . نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت . 65نفر به عنوان. نمونه آماری در بخش تحلیل استنباطی و 15 نفر از خبرگان صنعت در بخش تحلیل محتوا (کیفی)انتخاب شدند. داده های بخش کمی و کیفی توسط پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و مدل تم تجزیه و تحلیل شد... و نتایج سه فرضیه از 4 فرضیه پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت . به نحویکه میزان همبستگی بین قطع واردات و تحریم ها و افزایش مبلغ فروش , سود خالص و کیفیت محصولات تولیدی این صنعت تایید گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
399 تا 419
لینک کوتاه:
magiran.com/p2198662 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!