بررسی ارتباط بین خستگی شغلی با میزان بروز خطاهای پزشکی در بین تکنولوژیست های جراحی شاغل در بخش های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی ساری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

دربخش اتاق عمل به دلیل ماهیت حساس و انجام پروسیجرهای تهاجمی متعدد ، ارتباط بین خستگی پرسنل با ارتکاب خطا و ایمنی بیمار بسیار حایز اهمیت است. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خستگی با میزان بروز خطاهای پزشکی در تکنولوژیست های جراحی انجام شده است.

مواد و روش ها

این یک مطالعه ی توصیفی_ تحلیلی از نوع مقطعی بود که روی 141 نفر از تکنولوژیست های جراحی شاغل در بخش های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی ساری و به صورت نمونه گیری در دسترس در سال 1398 انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش چندبعدی خستگی(Mfi)و پرسشنامه خطای پرستاری در اتاق عمل استفاده شد.

یافته ها

حدود2/82 درصد از تکنولوژیست های جراحی خستگی متوسط روبه شدید داشتند. عدم رعایت تکنیک استریل با میزان رخداد % 6/49  دارای بیشترین فراوانی بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان بروز خطاهای پزشکی در تکنولوژیست های جراحی با بعد خستگی ذهنی (r=0.160, P=0.04) و کاهش انگیزه(r=0.185, P=0.02) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری

میزان خستگی ذهنی و بی انگیزگی در تکنولوژیست های جراحی ارتباط مستقیمی با میزان بروز خطای پزشکی داشت. بنابراین اجرای برنامه های موثر به منظور تعدیل و کاهش خستگی ذهنی و بالابردن میزان انگیزه جهت ارتقاء عملکرد تکنولوژیست های جراحی پیشنهاد می گردد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
856 -862
لینک کوتاه:
magiran.com/p2199632 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.