ارزیابی و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سیستم مجوز کار مطالعه موردی در یک پالایشگاه نفت

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

سیستم مجوز کار یک مجموعه رسمی ، مکتوب ، به منظور کنترل عملیاتی می باشد که به طور بالقوه به عنوان فعالیت های خطرناک تعریف می گردند . هرسیستمی می بایستی به منظور اطلاع از نحوه عملکرد  و کارایی آن به طور دوره ای مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد و سیستم مجوز کار نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد . هدف مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد سیستم مجوز کار  در یک پالایشگاه نفت می باشد .

مواد و روش

تعداد 125 نفر از کارشناسان شاغل درپالایشگاه نفت که وظیفه صدور مجوز کار را داشتند با استفاده از روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند . داده ها توسط پرسشنامه ارزیابی عملکرد مجوز کار محقق ساخته جمع آوری وتجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SEPPTW  انجام شد .  

نتایج

نتایج نشان داد که عملکرد سیستم مجوز کار  در پالایشگاه مورد مطالعه  در مجموع  در سطح متوسط (نمره 41)  می باشد . همچنین عملکرد سیستم مجوز کار در حیطه شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ضعیف و  عملکرد آن در حیطه مسئولیت پذیری در سطخ خوب ارزیابی گردید.

نتیجه گیری

شناسایی نقاط ضعف و علل نقص سیستم مجوز کار می تواند منجر به افزایش سطح عملکرد سیستم مجوز کار و در نتیجه کاهش حوادث ناشی از کار مرتبط با سیستم مجوز کار در صنایع فرآیندی شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
863 -869
لینک کوتاه:
magiran.com/p2199633 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.