بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و رزیلینس و عوامل موثر بر آن در یک صنعت پتروشیمی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

فرهنگ ایمنی تعدادی  زیادی از صنایع از جمله انرژی هسته ای ، صنعت نفت و گاز ، ریلی را تحت تاثیر قرار داده است. مهندسی رزیلینس نیز یک حوزه  جدید در دانش ایمنی می باشد .در این مطالعه به بررسی ابعاد تاثیر گذار بر روی فرهنگ ایمنی و رزیلینس و ارتباط آن در یک صنعت پتروشیمی پرداخته شده است .

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این مطالعه ابتدا سطح فرهنگ ایمنی افراد در ابعاد دوازده گانه با پرسشنامه مرتبط بررسی گردید سپس به همراه آن از پرسشنامه شش شاخصه مهندسی رزیلینس استفاده گردیده است و داده ها با استفاده از آزمونهای آماری مانند همبستگی و نرم افزارهای SPSS 19 و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج

میانگین نمره فرهنگ ایمنی 2/43  ± 290  براورد گردید. کمترین  نمره مربوط به شاخص آموزش و گزارش حوادث و شبه حوادث بوده است. میانگین  نمره شاخص رزیلینس±25 5/201 بدست آمد. همچنین پایین ترین  نمره مربوط به شاخص فرهنگ یادگیری و گزارش دهی بوده است. همبستگی معنی داری بین نمره فرهنگ ایمنی و نمره مهندسی رزیلینس وجود داشته است(003/0 P=) .همچنین نتایج نشان داد با افزایش سن و تجربه نمره فرهنگ ایمنی  و رزیلینس افزایش یافته است.

بحث و نتیجه گیری

فرهنگ ایمنی  و  رزیلینس، همبستگی و  ارتباط مستقیمی داشته اند لذا می توان با افزایش سطح فرهنگ ایمنی،  افراد و سازمان را تاب آور نمود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
870 -875
لینک کوتاه:
magiran.com/p2199634 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.