اندازه گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی کارها با استفاده از روش مادون قرمز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بی شک یکی از پیشرفت‌های اساسی و مهم در توسعه و تکامل ماشین‌های کشاورزی مرهون هوشمند شدن بخش‌های مختلف آنهاست. اندازه‌گیری بر خط سطح بذر و کودهای شیمیایی دانه‌ای داخل مخازن خطی‌کارها و کودکارها می‌تواند در فرآیند خودکار کردن ماشین‌ها و ادوات کشاورزی دارای اهمیت باشد. در مطالعه حاضر یک فاصله‌سنج‌ که براساس نور مادون قرمز و به روش غیر تماسی اندازه‌گیری سطح را انجام می‌دهد، طراحی شد و مورد ارزیابی کارگاهی و مزرعه‌ای قرار گرفت. حسگر فاصله‌سنج‌ مادون قرمز ابتدا روی سه سطح چوب، آهن و خاک در یک محدوده 100 تا 650 میلی‌متری با گام‌های 50 میلی‌متر در کارگاه مورد آزمایش قرار گرفت و واسنجی شد. پس از نصب حسگر پشت درب مخزن بذر و کود یک خطی‌کار ارزیابی مزرعه‌ای سامانه در دو حالت استاتیکی و دینامیکی برای تعیین سطح گندم وکود شیمیایی دانه‌ای در یک محدوده 100 تا 450 میلی‌متری برای گندم و 100 تا 250 میلی‌متری برای کود شیمیایی دانه‌ای با گام‌های 10میلی‌متر صورت گرفت. نتایج ارزیابی کارگاهی نشان داد که رابطه حسگر در تشخیص فاصله از سه سطح چوب، آهن و خاک دارای تغییرات غیرخطی با ضریب تبیین بیش از 99/0 است. در ارزیابی کارگاهی مشخص شد که حداقل فاصله تشخیص سطح به وسیله حسگر فاصله سنج 100 میلی‌متر است. نتایج ارزیابی مزرعه‌ای حسگر برای بذر گندم نشان داد که یک رابطه غیرخطی بین داده‌های حسگر و اندازه‌ واقعی با ضریب تبیین به‌ترتیب 996/0 و 992/0 برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. نتایج ارزیابی مزرعه‌ای حسگر برای کود تریپل سوپر فسفات نشان داد که بازهم یک رابطه غیرخطی بین داده‌های حسگر و اندازه واقعی با ضریب تبیین به‌ترتیب 995/0 و 992/0 برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی وجود دارد. در مرحله اعتبار سنجی سامانه، رابطه بین فاصله سطح محاسبه شده گندم و اندازه واقعی با یک رابطه خطی با ضریب تبیین به ترتیب 983/0 و 961/0 برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی بدست آمد. در مرحله اعتبار سنجی سامانه، رابطه بین فاصله سطح محاسبه شده کود و اندازه واقعی با یک رابطه خطی با ضریب تبیین به ترتیب 995/0 و 961/0 برای آزمایش استاتیکی و دینامیکی بدست آمد. بنابراین سامانه فاصله سنج مادون قرمز در شرایط مزرعه برای سنجش ارتفاع سطح مواد دانه‌ای داخل مخزن بسیار دقیق بوده و می‌تواند برای خودکار کردن این ادوات به کار گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2199820 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!