زیست چینه نگاری نهشته های الیگوسن سازند پابده برمبنای روزن داران شناور در ناحیه بندرعباس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش زیست چینه نگاری نهشته های الیگوسن سازند پابده در ناحیه بندرعباس بررسی شده است. بررسی توزیع روزن داران شناور در چهار برش سطحی و زیرسطحی (برش چمپه، چاه های سفید، بندلنگه و تفتان) به شناسایی مرز ایوسن/ الیگوسن و معرفی چهار بیوزون روزن داران شناور (Zone E16, Hantkenina alabamensis Highest- occurrence Zone, Zone O1. Pseudohastigerina naguewichiensis Highest-occurrence Zone, Zone O2. Turborotalia ampliapertura Highest- occurrence Zone, Zone O3. Dentoglobigerina sellii Partial- range Zone) برمبنای بیوزوناسیون جهانی در ناحیه بندرعباس منجر شده است. براساس مجموعه روزن داران و بیوزوناسیون مرتبط با آنها، سن روپلین برای نهشته های الیگوسن سازند پابده در این منطقه پیشنهاد می شود. با مقایسه و مطابقت بیوزون های برش های مطالعه شده، گسترش جانبی نهشته های الیگوسن سازند پابده در ناحیه بندرعباس بررسی شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2200058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!