تاثیر مدیریت راهبردی تامین کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری (مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه بروز تحریم های بین المللی به عنوان محرک اصلی بازار لاستیک و تایر، با تاثیر بر نرخ ارز، نحوه پرداخت، شیوه حمل و نقل و غیره، خطر تامین مواد و قطعات را برای بسیاری از توزیع کنندگان به شدت افزایش داده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت راهبردی تامین کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری در صنعت لاستیک ایران انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم برای این تحقیق، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت و بین 236 نفر از توزیع کنندگان صنعت لاستیک به صورت نمونه گیری غیر متحمل در دسترس توزیع شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم‎افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت ارشد، آمادگی فناورانه و اعتماد، بر مدیریت راهبردی تامین کننده اثرگذار است و همچنین مدیریت راهبردی تامین کننده، کیفیت فرآورده و رضایت مشتری نیز بر عملکرد مالی شرکت اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین شرکت های توزیع کننده لاستیک، با حمایت بیشتر مدیران، بهبود فناوری و گسترش فضای اعتماد در بین کارکنان و مشتریان، می توانند عملکرد مالی شرکت را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2200724 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!