تحلیل رابطه سبک زندگی با کاهش باروری (مورد مطالعه: زنان 15 تا 49 ساله شهر اهواز)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک زندگی و کاهش باروری خانواده های شهر اهواز انجام شده است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 384 نفر است که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و متناسب با حجم جامعه آماری انتخاب شده است. نوع روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی آن توسط اساتید مجرب در حوزه مربوطه بوده و پایانی آن نیز بر مبنای آزمون آلفای کرونباخ بود که میزان آن بالای 70/0 به دست آمده است و  نشان از پایایی مناسب پرسشنامه دارد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین متغیرهای سبک زندگی مدرن (شدت رابطه 7/0) و سبک زندگی سنتی (شدت رابطه 8/0) با باروری زنان رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین متغیر چگونگی گذران اوقات فراغت، سبک های مختلف زندگی (مدرن، سنتی، نه سنتی و نه مدرن) و وضعیت اشتغال پاسخگویان با باروری زنان تفاوت معناداری وجود دارد. اطلاعات حاصل از رگرسیون نشان می دهد که این متغیرها 102/0 درصد از واریانس مربوط به باروری زنان را تبیین کرده اند و همچنین بیشترین میزان اثر متغیرها بر باروری، مربوط به متغیر سبک زندگی مدرن (108/1-) است که اثر مستقیم بر متغیر مستقل دارد و کمترین میزان اثر مربوط به بعد ورزشی اوقات فراغت (079/0-) است که تاثیر مستقیمی بر باروری دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که سبک زندگی بر میزان باروری زنان تاثیرگذار بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
401 تا 439
لینک کوتاه:
magiran.com/p2201065 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!