تعیین اثر شدت و مدت خشکسالی بر زمان تاخیر بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و بررسی عدم قطعیت‏ ها (مطالعه موردی:حوضه تالاب انزلی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جای خالی آنچه در تحقیقات گذشته به چشم می‏خورد، یافتن ارتباط معنادار میان خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و سپس، تعیین باند اعتماد احتمال تاخیر زمانی میان رخ ‏دادن دو فاز خشکسالی است. در تحقیق حاضر، سعی شد تا با استفاده از روش‏ شمارش فرکانس، زمان تاخیر میان دو فاز خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی، براساس مشاهدات موجود، برای حوضه تالاب انزلی با 9 ایستگاه هواشناسی و 20 ایستگاه هیدرومتری طی سال‏های 1364 تا 1394 تعیین شود. با توجه به آنکه در دوره مشاهداتی 30 ساله امکان رخداد خشکسالی های حدی کم است، برای تولید شرایط خشکسالی هواشناسی با بزرگی، تداوم و شدت‏های مختلف فراتر از آنچه تا کنون دیده شده، به کمک روش مونت کارلو به شبیه‏سازی مصنوعی بارش اقدام شد. برای شبیه‏ سازی خشکسالی هیدرولوژیکی در سناریوهای مختلف خشکسالی هواشناسی از مدل بیلان آب SWAT استفاده شد. برای بررسی اثر تداوم و شدت خشکسالی هواشناسی بر تاخیر زمانی بین دو فاز خشکسالی، از ماتریس‏ همبستگی تقاطعی استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش تداوم خشکسالی هواشناسی، تاثیرات آن تا مدت طولانی‏تر بر رودخانه به صورت خشکسالی هیدرولوژیکی مشاهده می شود. از طرفی، افزایش شدت خشکسالی هواشناسی، موجب کاهش زمان تاخیر میان دو فاز خشکسالی خواهد شد. باند اعتماد احتمال تاخیر زمانی میان خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک نیز نشان داد با احتمال حدود 70 درصد، تاخیر زمانی یک ماهه و کمتر میان دو خشکسالی وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
843 تا 854
لینک کوتاه:
magiran.com/p2201066 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!