تاریخچه مطالعاتی Prostrepsiceros aff. Rotundicornis، Oioceros atropatenes و Protragelaphus skouzesi (پستانداران، زوج سمان) از طبقات استخواندار مراغه، شمال غربی ایران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

طبقات استخواندار مراغه یکی از لایه های حاوی فسیلهای پستانداران شناخته شده ی میوسن پایانی- پلیوسن زیرین می باشد که در شمال و شرق شهرستان مراغه و در شی بهای جنوبی کوه آتشفشانی سهند، آذربایجان، شمال غرب ایران، واقع شده است. فونای مراغه، به خاطر شباهتی که به فونای پستانداران سایر کشورها نظیر ترکیه و یونان دارد و نیز بهعنوان یکی از حلقه های ارتباطی فونای ساوانا در پونسین، از لحاظ پالیواکولوژیکی و پالیوجغرافی، حایز اهمیت است. در این منطقه، محیط گذر درخت زار-علفزار به استپی بوده است. فسیل های پستانداران در یک محیط رسوبی رودخان های - نیمه دریاچه ای- سیلابی و با حمل شدگی انتخابی توسط آب به فرم لنزی شکل در بین رسوبات مدفون شده اند. سه گونهی آنتیلوپ، Prostrepsiceros rotundicornis، Oioceros atropatenes و Protragelaphus skouzesi، مربوط به خانواده ی بوویدهآ، پستانداران، از میوسن فوقانی توسط هسته های شاخ و چند ردیف دندانی منسوب به آنها، مورد مطالعه قرار می گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2201112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!