بررسی فراوانی و علل خوددرمانی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1398

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 خوددرمانی یک مسئله مهم بهداشتی است که شیوع آن در حال افزایش است و سلامت افراد مختلف جامعه به ویژه جوانان را تهدید می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و علل خوددرمانی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1398 انجام شد.

روش کار

 مطالعه حاضر توصیفی بر روی 296 نفر از دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، انجام شد. نمونه ها به صورت سرشماری انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر 28 سوال جمع آوری گردیدند. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، تی مستقل و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

 شیوع خوددرمانی در دانشجویان پیراپزشکی رفسنجان 4/76% بود و میزان خوددرمانی در طی دوران تحصیل در دانشگاه افزایش می یافت (002/0=p). شایعترین بیماری که منجر به استفاده از دارو بدون تجویز پزشک می شد بیماری گوارشی 7/28%، شایعترین داروی استفاده شده مسکن (6/61%) و عمدهترین شکل داروی مصرفی، قرص (9/67%) بود. شایعترین علت خوددرمانی، تجربه قبلی مصرف دارو بیان گردید.

نتیجه گیری

 یافته ها نشان داد شیوع خوددرمانی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حد بالایی بود. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی مداوم جهت کاهش این رفتار نادرست و عوارض ناشی از آن تدوین گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
2391 تا 2401
لینک کوتاه:
magiran.com/p2201594 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!