کاربرد نانو ذرات نقره پوشش دار شده با پکتین و تریاکانتانول بر ضدعفونی و ریزغده زایی سیب زمینی رقم آگریا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تولید گیاهان عاری از ویروس از طریق کشت درون شیشه ای و تکثیر آنها، به کاهش هزینه ها و افزایش عملکرد منجر می شود. بنابراین در این آزمایش اثر ضدعفونی کنندگی نانو ذرات نقره با پوشش پکتین در غلظت های (صفر، 25، 50، 75 و 150 میلی گرم در لیتر) در سه زمان (10، 20 و 30 دقیقه) بر کاهش آلودگی ریز نمونه ها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه کشت بافت گیاهان باغی دانشگاه تبریز در سال 1398مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف تریاکانتانول (صفر، 25/0، 5/0 و 75/0 میلی گرم در لیتر) بر ریزغده زایی سیب زمینی رقم آگریا، آزمایش دوم در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا در آمد. ضدعفونی نمونه ها با تیمار نانو ذرات نیترات نقره با پوشش پکتین در غلظت های 50 و 75 میلی گرم در لیتر در مدت زمان 30 دقیقه بهترین نتیجه را برای کنترل پوسیدگی ریزنمونه داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده، کاربرد تریاکانتانول اثر معنی داری بر صفات ریزغده فاقد خواب، طول شاخه فرعی و تعداد شاخه فرعی نداشت. با این وجود، مقایسه میانگین صفات تعداد ریزغده و درصد غده زایی نشان داد که بیشترین میزان این شاخص ها در غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر تریاکانتانول مشاهده گردید. علاوه بر این بیشترین میزان تعداد چشم و طول ریزغده در تیمار تریاکانتانول با غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر به ترتیب با 98/1 عدد و 213/5 میلی متر مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، چنین به نظر می رسد که کاربرد نانو ذرات نقره پوشش دار شده با پکتین و نیز غلظت های مختلف تریاکانتانول به عنوان دو ترکیب مهم در کاهش پوسیدگی ریزنمونه ها و نیز افزایش ریزغده زایی سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای قابل توصیه باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2201978 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!