تجربه زیسته پرستاران بخش کرونا از دیسترس اخلاقی در حین انجام وظیفه سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

در میان افراد شاغل در بخش سلامت، پرستاران بیش ترین تعداد را به خود اختصاص داده اند و  به دلیل ارتباط مستقیم پرستار با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی بر خوردار است. هدف از این پژوهش، فهم تجربه زیسته پرستاران بخش کرونا از دیسترس (در هم تنیدگی) اخلاقی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بخش بیماران کرونایی سال 1399 در شهر زاهدان است.

روش کار

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها به صورت کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته و به شیوه بررسی تجربه زیسته افراد (پدیدارشناسی) است. از این رو با 22 نفر پرستار بخش کرونا مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته به مدت 30 تا 70 دقیقه انجام شد. سپس داده های کیفی از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان به دست آمد. داده های این مطالعه کیفی به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در این پژوهش برای مضمون دیسترس اخلاقی سه مفهوم  1) خطاها، 2) عدم رعایت اصول اخلاقی و 3) تخصیص نامناسب مسئولیت ها و صلاحیت ها به دست آمده است.

نتیجه گیری

در نهایت مفاهیم به دست آمده سه پیامد منفی فردی با کدهای دیسترس و شکست بی هویتی، بی انگیزگی، سرخوردگی،کاهش اعتماد به نفس، پیامد منفی اجتماعی با کدهای کاهش رفاه و بروز مشکلات عاطفی،  ظهور آسیب های اجتماعی و روحی، بروز خطای هاله ای و کلیشه ای، پیامد منفی سازمانی با کدهای ناکارآمدی سیستم، تعهد کمتر، دلسرد شدن و ترک سازمان، کاهش بهره وری، کاهش کیفیت و کمیت خدمات را به دنبال دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2202700 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!