اعتبارسنجی رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رویداد غدیر همواره مطمح‌نظر عالمان شیعه و سنی بوده است، مستشرقان نیز بدین موضوع پرداخته‌اند. این پژوهش رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر را ارزیابی می‌کند. برخی پژوهشگران رویکردها را بررسی کرده، اما آنها را ارزیابی ننموده‌اند. نگارنده درصدد ارزیابی رویکرد مستشرقان به رویداد غدیر با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی است. بدین‌روی، با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای به این نتیجه دست یافته که برخی از مستشرقان با تکیه بر برخی از منابع اهل‌سنت، منکر رویداد غدیر شده‌اند که این با دلایل فراوانی از شیعه و سنی بر وقوع این رویداد با چالش روبه‌روست. برخی از مستشرقان نیز به تحریف رویداد غدیر و یا موروثی دانستن جانشینی روی آورده‌اند که به نظر می‌رسد ناآشنایی دقیق با باورهای شیعه سبب رویکرد مذکور گردیده است. اسناد فراوان دال بر ضرورت جانشینی امام علی علیه السلام رویکرد مستشرقان را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر، برخی از مستشرقان رویداد غدیر را بی‌طرفانه بررسی کرده‌اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2203019 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!