تغییر انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون FOX-7

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون مولکول1و1 دی آمینو2و2- دی نیترو اتنFOX-7  به ایزومر نیتریت و ایزومر ناشی از انتقال درون ملکولی هیدروژن به روش نظریه تابعی چگالی (DFT) در سطح محاسباتی مکانیک کوانتومی B3 LYP/aug-cc-pVDZ مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه انرژی اتم ها به کمک نظریه کوانتومی اتم در ملکول QTAIM، اتم هایی که در تغییر انرژی FOX-7 به فراورده، بیش ترین سهم را دارند، مشخص شدند. در ایجاد ایزومر نیتریت از FOX-7و حالت گذار آن، اتم کربن متصل به گروه نیترو و نیتروژن گروه نیترو، بیش ترین سهم را  دارند. در تشکیل ایزومر انتقال هیدروژن از FOX-7  نقشاتم های نیتروژن گروه هایNO2  و NH2  در موقعیت ترانس،  مهم است،  ولی تغییر انرژی اتم کربن متصل به گروه (C1(NO2  و   اتم  اکسیژن از همین گروه نیترو، نیز چشمگیر است.تفاوت انرژی کل ساختارها در آنالیز QTAIM با نتیجه های به دست آمده از محاسبه های DFT مقایسه شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2203639 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!