تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر افسردگی بیماران دارای ضایعات نخاعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

افسردگی شایع ترین پیامد روان شناختی در بیماران مبتلا به آسیب های نخاعی است؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی انجام شده است.

روش کار

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است. 40 بیمار مبتلا به ضایعه نخاعی در مرکز توان بخشی حدیث شهر قزوین در سال 1398-1397، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در پنج جلسه به مدت 90 دقیقه برای گروه آزمون انجام شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و افسردگی بک ویرایش دوم انجام شد. میزان افسردگی بیماران قبل، یک، سه و شش ماه بعد از اجرای مداخله اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های آماری t مستقل، t زوجی، کای اسکویر و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان می دهد، میانگین میزان افسردگی در گروه آزمون و کنترل، قبل از مداخله، به ترتیب 10/4 ± 31/4 و 6/3 ± 30/5 بود که با آزمون (0/3=t،0/7=P) اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد و یک ماه پس از مداخله در گروه آزمون به 5/7 ± 22/1 و کنترل 6/6 ± 30/3 رسید که با عنایت به آزمون (4/1=t، 0/001<P) اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده شد. این نتایج در سه و شش ماه بعد از مداخله درمانی نیز تداوم داشت (4/05-=t، 0/001<P).

نتیجه گیری

روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد به عنوان روش غیردارویی در کاهش علایم افسردگی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی توصیه می شود. نتایج حاصل از این پژوهش موید آن است که روش EMDR بر درمان و کاهش نمرات افسردگی بیماران دارای ضایعه نخاعی که علایم افسردگی موثر است. این نتایج در سه و شش ماه بعد از مداخله درمانی نیز تداوم دارد و می توان از آن به عنوان روشی غیردارویی، مکمل و اثربخش در درمان افسردگی بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2204585 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!