بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی تیره شب بو در امتداد بزرگراه خرم آباد-اندیمشک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برای دستیابی به توسعه پایدار و همچنین حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی آن ها لازم است عوامل بوم شناختی و تاثیر آن ها بر تنوع گونه های گیاهی مورد مطالعه قرار گیرد. به منظور مطالعه تنوع زیستی تیره شب بو، بزرگراه خرم آباد-اندیمشک انتخاب شد. طول این بزرگراه 100 کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا 420 تا 1740 متر است. دامنه ارتفاعی به سه طبقه تقسیم شد. نمونه برداری در شش بازه زمانی یک ماهه و در هر یک از این طبقات به صورت جداگانه انجام شد. در هر ماه 300 پلات 4 مترمربعی در فواصل 5 کیلومتری و بر اساس روش مساحت حداقل برداشت گردید. داده های هر طبقه، جهت تعیین شاخص های غنا و تنوع گونه ای، با آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع 46 گونه متعلق به 33 سرده شناسایی شد. پوشش گیاهی تیره شب بوی منطقه بیشتر از گیاهان یک ساله (41 گونه) تشکیل شده که از ویژگی های مناطق خشک و نیمه خشک است. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه ای تاثیری نداشته اما بر غنا تاثیر معنی داری داشته است. همچنین نتایج نشان داد زمان رویش بر تنوع و غنای گونه ای تاثیر معنی داری داشته است. بیشترین میزان غنا در طبقه ارتفاعات پایین تر و بیشترین تنوع و غنا در ماه های اسفند و اردیبهشت است.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2205442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!