پراکنش ارتفاع و سطح تاج درختچه زارهای زردکیش (.Cionura erecta L) در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از توابع توزیع احتمال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه اهمیت توابع توزیع احتمال در مطالعات منابع طبیعی به دلیل نقش موثری که در شناخت بهتر ساختار پوشش گیاهی و ارایه مدل-های مفهومی از وضعیت شاخص های کمی گونه های گیاهی دارند، رو به افزایش است. مطالعه حاضر به منظور مدل سازی پراکنش ارتفاع و سطح تاج درختچه زردکیش (. Cionura erecta L) با استفاده از توابع توزیع احتمال در ذخیره گاه جنگلی چهارطاق در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. برداشت داده های پژوهش شامل ارتفاع درختچه و دو قطر بزرگ و کوچک تاج گونه مورد مطالعه توسط متر نواری در 35 قطعه نمونه هزار متر مربعی انجام شد. با در نظر گرفتن شکل تاج گونه مورد مطالعه به صورت دایره، مساحت تاج گونه محاسبه شد. از توابع توزیع احتمال نرمال، لوگ نرمال، بتا، گاما، وایبول و اکسپوننشیال برای مدل سازی ارتفاع و سطح تاج پوشش گونه مورد مطالعه استفاده شد و نیکویی برازش توابع مورد استفاده با آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و اندرسون-دارلینگ سنجیده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، شکل منحنی پراکنش گونه در طبقات ارتفاعی، زنگوله ای شکل و چوله به راست و در مورد تاج پوشش کاهشی بود. توابع توزیع بتا و گاما مناسب ترین توابع برای برازش با منحنی ارتفاع و توابع لوگ نرمال و وایبول مناسب ترین توابع برای مدل سازی سطح تاج پوشش گونه مورد مطالعه شناخته شدند. پژوهش حاضر نشان دهنده فاصله گرفتن خصوصیات کمی گونه مورد بررسی از حالت نرمال تحت تاثیر عوامل انسانی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2205444 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!