تشخیص سپسیس در کودکان با روش BACTEC

پیام:
نوع مقاله:
خلاصه گزارش (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

سپسیس یک عفونت باکتریایی است. بیماران زیادی در اثر تاخیر در تشخیص جان خود را از دست می دهند. به منظور تشخیص دقیق و سریع سپسیس از دستگاه BACTEC می توان بهره برد. این روش قادر به جدا کردن ارگانیسم های مختلف در کوتاه ترین زمان با حداکثر حساسیت می باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان فراوانی کشت خون مثبت در کودکان مبتلا به سپسیس با استفاده از دستگاه BACTEC و تعیین نوع پاتوژن آن ها در بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 98-96 می باشد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه گذشته نگر است. کودکان بستری در طی سال های 1396 تا 1398 در بخش های مختلف اطفال در بیمارستان بوعلی سینا ساری بر حسب تشخیص پزشک که نیاز به کشت خون داشتند، وارد مطالعه شدند. تست های تشخیصی میکروبی انجام شد. مقاومت آنتی بیوتیکی با تست Kirby-Bauer تعیین شد. اطلاعات به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:

از 269 نمونه کشت داده شده، 6/28 درصد مثبت شدند. شایع ترین پاتوژن های گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب استافیلوکوکوس اوریوس با 20 مورد (4/7 درصد) و پسودوموناس ایروژینوزا با 6 مورد (2/2 درصد) بودند. بیش ترین مقاومت در استافیلوکوکوس اوریوس به سیپروفلوکساسین (3/14 درصد) و در پسودوموناس ایروژینوزا به مروپنم، جنتامیسین و نیتروفورانتویین (5/12 درصد) مشاهده شد.

استنتاج

برای درمان تجربی سپتی سمی با تایید استافیلوکوکوس اوریوس و پسودوموناس ایروژینوزا به ترتیب ونکومایسین و سفتازیدیم پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
96 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2205743 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!