کارایی فرمولاسیون های EC چریش (28/1%) و نیمارین® (1%) روی لیسک Agriolimax agrestis در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تاثیر فرمولاسیون های جدید چریش، نیمارین® و متالدیید بر لیسک  A. agrestisدر شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای ارزیابی شد. در آزمایش های زیست سنجی، برگ های گیاه زینتی اسپاتیفیلوم (Spathiphyllum wallisii Regel)در غلظت های مختلف چریش و نیمارین® غوطه ور و سپس لیسک های هم سن نابالغ روی برگ ها رهاسازی شده و میزان مرگ و میر و تغذیه آن ها تا 14 روز تعیین شد. مقادیر LC50 برای چریش و نیمارین® به ترتیب 1/34 و 5/22 در هزار و سمیت نسبی نیمارین®59/1 برابر چریش برآورد شد. آزمایش های گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار انجام و بیش ترین تاثیر تیمارها بعد از 15 روز مربوط به متالدیید با میانگین مرگ و میر 75/95 درصد در مقایسه با چریش و نیمارین®به ترتیب با میانگین های 85/47 و 63/51 درصد به دست آمد. همچنین، تاثیر چریش و نیمارین® بر تغذیه به ترتیب 72/1 و 9/1 گرم در مقایسه با شاهد (9 گرم) بود و درصد تفریخ تخم در مقایسه با شاهد به صورت معنی داری کاهش یافت. بر اساس نتایج، ترکیبات چریش و نیمارین® به ترتیب در غلظت های 1/34 و 5/22 در هزار و تا ده برابر آن روی برگ های اسپاتیفیلوم، در تغذیه A. agrestis اثر منفی داشته و سبب کاهش خسارت آن در شرایط گلخانه ای شد. این اثر با افزایش سن و جثه لیسک و در پی آن افزایش غلظت، حفظ شد. با این حال ترکیبات مذکور از لحاظ کشندگی در مقایسه با سم متالدیید ضعیف تر عمل کردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2206119 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!