اثر امواج مایکروویو روی باقیمانده آفت کش و ویژگی های فیزیکوشیمایی و میکروبی میوه خشک شده زردآلو طی زمان نگهداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعاتی

کاهش باقیمانده آفت کش ها با بهبود کیفیت مواد غذایی و سلامت انسان همراه است.

هدف

در این مطالعه، اثر امواج مایکروویو روی میزان باقیمانده آفت کش اورتوساید (با نام تجاری کاپتان) در زردآلوی خشک شده بررسی شد.

روش کار

آفت کش کاپتان در سطوح 25، 50 و 75 پی پی بی در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل به میوه های خشک شده ارگانیک زردآلو رقم نصیری تلقیح شدند و سپس میزان باقیمانده آفت کش نمونه های تلقیح شده، پس از پرتودهی با امواج مایکروویو (زمان های 5/2 و 5 دقیقه) طی 2 ماه نگهداری تعیین شد. هم چنین، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی، رنگ و فعالیت آنتی اکسیدانی در نمونه های بدون تلقیح آفت کش پس از پرتودهی با امواج مایکروویو در زمان های متفاوت نگهداری (صفر، 30 و 60 روز) اندازه گیری شدند.

نتایج

امواج مایکروویو سبب کاهش معنی دار میزان باقی مانده آفت کش در همه سطوح تلقیح نسبت به نمونه کنترل شد (05/0>p). علاوه بر این، افزایش مدت زمان نگهداری نیز اثر معنی داری بر کاهش میزان آفت کش داشت. همچنین، امواج مایکروویو موجب افزایش میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان خاکستر و قند احیا و نیز کاهش میزان رطوبت نمونه ها شدند (05/0>p). امواج مایکروویو تعداد کلی میکروارگانیسم ها و تعداد کپک و مخمر نمونه ها را در مقایسه با نمونه کنترل به طور معنی داری کاهش دادند. از طرفی، امواج مایکروویو موجب کاهش فاکتور L* (روشنی) و نیز افزایش فاکتور a* (قرمزی) و b* (زردی) نمونه ها شد (05/0>p).

نتیجه گیری نهایی

زمان 5 دقیقه تیمار با امواج مایکروویو در مقایسه با زمان 5/2 دقیقه با تغییرات بیشتری در همه پارامترهای اندازه گیری شده همراه بود ودر کاهش باقیمانده آفت کش کارایی بالاتری داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2206312 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!