ارزیابی شایستگی ژنتیکی-اقتصادی اسپرم های وارداتی گاوهای نر هلشتاین در اقلیم های مختلف ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی شایستگی ژنتیکی- اقتصادی دختران حاصل از اسپرم های وارداتی گاوهای نر هلشتاین در اقلیم های مختلف ایران می باشد. نتاج مورد مطالعه براساس شاخص های مختلف انتخاب کشورهای صادرکننده اسپرم پدرانشان دسته بندی شدند. در این پژوهش از رکوردهای صفات تولید شیر، چربی و پروتئین، سن زایش و فاصله گوساله زایی دوره اول شیردهی 270566 راس گاو هلشتاین استفاده شد که توسط مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی ایران طی سال های 1371 تا 1396 جمع آوری شده بودند. برای پیش بینی ارزش اصلاحی صفات مورد مطالعه، از مدل حیوانی چند صفتی و نرم افزار DMU استفاده شد. شایستگی ژنتیکی- اقتصادی دختران با استفاده از شاخص درآمد خالص طول عمر (LNI) برآورد شد. تفاوت میانگین های حداقل مربعات شاخص LNI برآورد شده برای دختران حاصل از اسپرم های واردشده تحت شاخص های مختلف انتخاب در اقلیم های مختلف معنی دار بود(01/0p <). در ایران، بیشترین میانگین حداقل مربعات شاخص LNI مربوط به دخترانی بود که اسپرم پدرانشان از کشور فرانسه (سال 2011- 2001) وارد شده بود. نتایج حاصل نشان داد، بیشترین میانگین حداقل مربعات شاخص LNI برآورد شده در اقلیم های سرد، نیمه سرد، معتدل و گرم به ترتیب مربوط به دخترانی بود که به ترتیب اسپرم پدرانشان از کشورهای آلمان (سال 2013-2008)، فرانسه (سال 2011-2001)، فرانسه (سال 2013- 2012) و هلند (سال 2013- 2012) وارد شده بودند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که شایستگی ژنتیکی- اقتصادی دختران حاصل از اسپرم های وارداتی در هر اقلیم تابع شاخص انتخاب گاو نر در کشور صادر کننده اسپرم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2206459 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!