بررسی تاثیر عوامل سازمانی و عملکردی بر توسعه افسران آماد و کمیسر دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل سازمانی و عملکردی بر توسعه افسران آماد و کمیسر دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا است بر این اساس تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان، اساتید دانشگاه و اعضای هییت علمی، فرماندهان و مدیران ارشد نیروهای مسلح و سایر سازمان های دریایی بودند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان، مدیران، متخصصان و اساتید رسته آماد و کمیسر دریایی در نداجا با سابقه خدمت و حداقل میزان تحصیلات کارشناسی عالی به بالا و به تعداد 1535 نفر بود. روش اجرایی این تحقیق آمیخته کیفی و کمی است که ابتدا از روش کیفی داده بنیاد با استفاده از روش کد گذاری، شاخص ها و متغیرهای تعیین و سپس جهت آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه به روش کمی معادلات ساختاری استفاده شده است که روایی آن از روش روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS) انجام شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده، نتایج این تحقیق نشان داده است که عوامل عوامل سازمانی و عملکردی بر توسعه افسران آماد و کمیسر دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا تاثیر دارند و بر این اساس در انتهای تحقیق مدلی جهت توسعه افسران آماد و کمیسر دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا ارایه گردیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2206712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!