تعیین و تحلیل سطوح برخورداری و میزان محرومیت دهستانهای شهرستان جاسک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

هدف اصلی برنامه ریزی روستایی در کشورهای مختلف، تحقق توسعه و کاهش نابرابر یها و رسیدن به توسعه ی پایدار است. گام نخست برای موفقیت در برنامه ریزی و رسیدن به توسعه، شناخت و سطح بندی مناطق برحسب میزان برخورداری از زمینه های گوناگون اقتصادی، زیربنایی، ارتباطات، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و غیره است. این تحقیق به منظور بررسی سطوح برخورداری نواحی روستایی شهرستان جاسک واقع در جنوب شرق استان هرمزگان و سواحل مکران صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و ماهیت آن توصیفی  تحلیلی است و با اتکا بر یافته های اسنادی و میدانی به بررسی موضوع پرداخته است. ابزار جمع آوری داد ه ها، پرسش نامه در سطح روستا است. در تحقیق حاضر با بهر ه گیری از مدل کمی «تاکسونومی عددی »، سطوح برخورداری نواحی روستایی تعیین و بررسی شد هاست. نتایج این پژوهش نشان داد 60 درصد دهستانها)سورک، پ یوشک و گابریک(در طبقه ی دهستان های محروم و خیلی محروم قرار دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
116 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2207090 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!