تحلیل یکپارچه گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در چارچوب سکانس های رسوبی مخازن پرمین-تریاس در بخش مرکزی خلیج فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مطالعه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مغزه های حفاری، مقاطع نازک میکروسکوپی و تلفیق آن ها با لاگ های پتروفیزیکی و داده های تخلخل- تراوایی، گونه های سنگی مخزنی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی در سازندهای دالان بالایی و کنگان در یکی از چاه های میدان پارس جنوبی مشخص گردیده اند. هدف این مطالعه، بررسی ارتباطات موجود بین این مفاهیم با جایگاه های سکانسی (سکانس ها و سیستم تراکت ها) در مخازن مورد اشاره می باشد. گونه های سنگی مخزنی بر اساس مطالعات پتروگرافی خصوصیات رخساره ای (بافت رسوبی)، فرآیند های دیاژنزی، و نوع حفرات غالب تعیین گردیده اند. تعداد 8 واحد جریانی هیدرولیکی با استفاده از مفهوم نشانگر زون جریان تعیین شده است. رخساره های الکتریکی بر مبنای لاگ های نوترون، صوتی، چگالی و مقاومت با استفاده از روش خوشه بندی تعیین گردیده و با رخساره های مغزه (گونه های سنگی) مطابقت داده شده اند. در نهایت، گونه های سنگی، واحدهای جریانی هیدرولیکی و رخساره های الکتریکی تعیین شده در چارچوب سکانس های رسوبی مورد بررسی قرار گرفته، ارتباطات آن ها تشریح شده و توزیع آن ها در درون مخزن مشخص گردیده است. در نتیجه، رخساره های دانه غالب (پکستون/ گرینستون) مربوط به زیرمحیط شول با تخلخل بین دانه ای بالا و اثرات دیاژنزی افزاینده کیفیت مخزنی (انحلال و دولومیتی شدن) که سبب ایجاد حفرات انحلالی، قالبی و بین بلوری در آن ها شده اند، بهترین واحدهای مخزنی این توالی ها را در سکانس رسوبی واحد K4، بخش میانی واحد K2 و بخش میانی واحد K1 تشکیل داده اند. از سوی دیگر، رخساره های انیدریتی بالای جزرومدی، رخساره های گل غالب (مادستون/ وکستون) پهنه جزرومدی، لاگون و دریای باز همراه با رخساره های دانه غالب سیمانی شده و فشرده شده، افق های غیر مخزنی را در سیستم تراکت پیشرونده سکانس های K3 و K2 و بخش پایینی سیستم تراکت پیشرونده و سیستم تراکت پسرونده سکانس K1 ایجاد نموده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2207522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!