کارایی سن شکارگر (Nesidiocoris tenuis Reuter (Hempitera, Miridae در کنترل بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae در شرایط گلخانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بید گوجه فرنگی Tuta absoluta آفتی است که از سال 1389 وارد کشور شده و به سرعت در مناطق مختلف از جمله جنوب استان کرمان گسترش یافته است. سن شکارگر Nesidiocoris tenuis در کنترل بید گوجه فرنگی در گلخانه های گوجه فرنگی نقش موثری دارد. برای بررسی کارایی سن شکارگر در کنترل این آفت، در یک گلخانه پژوهشی رهاسازی سن شکارگر در پنج تیمار شامل یک جفت سن بالغ به ازای هر بوته، 6 عدد پوره سن چهار به ازای هر بوته هم زمان با آلوده سازی مصنوعی (رها سازی یک جفت حشره بالغ بید گوجه فرنگی به ازای هر بوته)، یک جفت سن بالغ به ازای هر بوته و 6 عدد پوره سن چهار به ازای هر بوته یک هفته پیش از آلوده سازی مصنوعی و بدون رهاسازی سن شکارگر (شاهد)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار به انجام رسید. ارزیابی در دو نوبت 40 و 70 روز پس از آلوده سازی مصنوعی روی 20 بوته از هر کرت انجام شد. نتایج نشان داد دو تیمار رهاسازی حشره بالغ و پوره یک هفته پیش از آلوده سازی مصنوعی، با کم ترین تعداد لارو (1/52 ± 5 و 1/01 ± 5/1 در 40 روز و 0/58 ± 2 و 0/58 ± 4 در 70 روز)، دالان (2/96 ± 11/4 و 2/2 ± 10/7 در 40 روز و 0/67 ± 4/7 و 0/88 ± 6/7 در 70 روز) و درصد خسارت به میوه (1/45 ± 4/7 و 1/21 ± 7/3) و نیز بیش ترین تعداد سن مستقر در بوته ها (0/14 ± 3/6 و 0/07 ± 3/1 در 40 روز و 0/2 ± 5/8 و 0/24 ± 4/6 در 70 روز) بهتر از سایر تیمارها بوده اند. از نظر تعداد علایم خسارت سن به بوته ها نیز دو تیمار یادشده به ویژه در ارزیابی نهایی اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نداشته و برای کاربرد در گلخانه های تجاری پیشنهاد می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2207786 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!