شناسایی الگوی مصرف خدمات بستری بیمه شدگان سالمند تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سالمندی جمعیت برای سازمان های بیمه گر، فرصتی است که در صورت نبود برنامه ریزی تبدیل به تهدید می شود. این مطالعه با هدف شناسایی الگوی مصرف خدمات بستری سالمندان تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح در سال 1397 انجام شد.

روش بررسی: 

این پژوهش توصیفی تحلیلی و مقطعی بود. جامعه آماری را بیمه شدگان 60 سال و بیشتر خدمت گیرنده از بیمارستان های طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد تشکیل دادند. تعداد نمونه 491 نفر بود که به روش طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. داده ها از پایگاه گزارشات بخش اسناد پزشکی و روزپرداخت بانک اطلاعاتی سازمان (Oracle) جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد. در این پژوهش آزمون های یومن-ویتنی و کروسکال والیس با سطح معناداری 0٫05 به کار رفت.

یافته ها: 

میانگین مدت اقامت 1٫5±5٫58 روز بود. میزان بیشتر روز-بستری، برای بخش قلب به تعداد 252 بیمه شده (18٫95درصد) و از نظر نوع خدمت مربوط به بای پس شریان کرونر 4٫70±8٫17 روز بود. بیمارستان های با ماهیت سپاه، مراکز پرمراجعه تر بستری نظامی بودند. آزمون کروسکال والیس بین مدت اقامت بخش های مختلف با نوع خدمت (0٫002=p) و نیز بین هزینه های درمانی گروه های سنی مختلف (0٫001>p) تفاوت معنادار نشان داد. هزینه بیشتر پرداخت شده مربوط به بخش قلب و گروه سنی سالمندان جوان و هزینه کمتر مربوط به بخش رادیوتراپی بود. آزمون یومن-ویتنی نشان داد، زنان به طور معناداری هزینه بستری بیشتری از مردان دارند (0٫041=p).

نتیجه گیری: 

براساس یافته های پژوهش بار و هزینه بیشتر بستری سالمندان مربوط به بیماری های قلبی است؛ بنابراین برنامه ریزی جهت توسعه تعهدات سازمان بیمه به منظور پیشگیری از بروز چنین بیماری هایی که کاهش کیفیت زندگی و ناتوانی زودرس را در سالمندان در پی خواهد داشت، از ملزومات مواجهه با این پدیده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2208058 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!