طراحی الگوی ارزیابی توانمندی فناوری در تولید خودروی تاکتیکی (مقایسه یک شرکت دفاعی با صنایع مشابه دنیا)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از عوامل اساسی در موفقیت به کارگیری فناوری برای کسب مزیت رقابتی در بنگاه های کشورهای در حال توسعه، آگاهی و شناخت سطح قابلیت ها و توانمندی های فناورانه بنگاه و استفاده از آنها در جهت ایجاد مزیت های نسبی می باشد. از آنجا که در سطح بنگاه، چالش ها به صورت کلی به ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای محصولات در بازار مرتبط هستند، الگویی که جهت ارزیابی توانمندی فناورانه آنها استفاده می شود باید قابلیت ارزیابی توانمندی فناورانه را در ابعاد قابلیت های فنی، عملکرد و قابلیت محصولات و توانمندی اقتصادی را به صورت همزمان دارا باشد. این تحقیق با هدف طراحی یک الگوی ارزیابی توانمندی فناورانه برای یک شرکت دفاعی به صورت کاربردی و توصیفی بوده و جامعه پاسخ دهندگان آن شامل گروه اول: کاربران و مصرف کنندگان خودروهای تاکتیکی که در حدود 120 نفر ارزیابی شده و تعداد 55 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و گروه دوم: کارشناسان و خبرگان شرکت گفته شده به تعداد 10 نفر می باشد. به منظور تهیه پرسشنامه، الگوها و دیدگاه های مختلف ارزیابی و با استفاده از نظر خبرگان الگوی مطلوب طراحی شد. با جمع بندی شاخص های مطرح شده در الگوهای بالا، 7  شاخص در بعد عملکرد، 10 شاخص در بعد قابلیت ها و دانش فنی و 4 شاخص در بعد اقتصادی شناسایی شدند. با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص شد که شرکت دفاعی موردمطالعه دارای جایگاه 19 در میان 34 شرکت (از 21 کشور) تولیدکننده خودروهای تاکتیکی می باشد. در پایان با درنظرگرفتن تهدیدهای آتی راهکارهای بهبود به منظور حذف و یا کاهش شکاف محصولات تولیدی این شرکت دفاعی ارایه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2208960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!