بررسی ترکیب عنصرهای کانی اناردانه و برگ انار رقم نادری با محلول پاشی کود آمینواسیددار در شرایط تنش خشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی ترکیب عنصرهای کانی اناردانه و برگ انار رقم نادری با محلول پاشی کود آمینواسیددار در شرایط تنش خشکی پژوهشی انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده (اسپلیت پلات) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمار آبیاری در سه سطح (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی) و تیمار کود آمینواسیددار در چهار سطح (0، 2، 3 و 4 میلی لیتر در لیتر) اعمال شد. محلول پاشی در چهار مرحله (پیش از باز شدن گل ها، پس از تشکیل میوه، مرحله رشد سریع و دو هفته پیش از برداشت) انجام شد. نتایج نشان داد، افزایش تنش آبی موجب کاهش نیتروژن (97/5 درصد)، فسفر (37/0 درصد) و پتاسیم (07/0 درصد) اناردانه و افزایش میزان آهن (230 قسمت در میلیون) اناردانه و پتاسیم (08/0 درصد) و آهن (84/348 قسمت در میلیون) برگ در مقایسه با شاهد شد. افزایش سطوح کود آمینواسیددار موجب افزایش نیتروژن (75/8 درصد)، پتاسیم (1/0 درصد) و آهن (92/235 قسمت در میلیون) اناردانه و فسفر (64/0 درصد) برگ شد، ولی میزان پتاسیم (07/0 درصد) و آهن (19/324 قسمت در میلیون) برگ را کاهش داد. نتایج به دست آمده نشان داد که محلول پاشی با کود آمینواسیددار می تواند به طور معنی داری ارزش تغذیه ای اناردانه را بهبود بخشد و اثرگذاری زیانبار تنش خشکی را کاهش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
229 تا 236
لینک کوتاه:
magiran.com/p2209110 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!