تاثیر پودر دانه زیره و رازیانه در مقایسه با موننسین بر تنش اکسیداتیو بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از آنجاکه تنش گرمایی اثرات نامطلوبی بر وضعیت اکسیداتیو بدن می گذارد، به منظور بررسی تاثیر پودر زیره و رازیانه در مقایسه با موننسین بر تنش اکسیداتیو بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی طبیعی، از 15 راس بره نر لری، در سه گروه پنج راسی در قالب طرح کاملا تصادفی، استفاده شد. گروه ها آزمایشی شامل گروه یک: جیره پایه، گروه دو: جیره پایه + هشت گرم مخلوط پودر زیره و رازیانه، و گروه سه: جیره پایه + mg 30 موننسین بودند. در روز 56 آزمایش از ورید وداج بره ها خونگیری به عمل آمد و بعد از جداسازی سرم خون، آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی از فراسنجه های خونی اندازه گیری گردید. افزودن پودر زیره و رازیانه به جیره پایه، باعث افزایش معنی دار مقدار گلوتاتیون احیاء و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و پاراکسوناز) و کاهش معنی دار مقدار اکسید نیتریک (شاخص التهاب) و مالون دی آلدیید (شاخص پراکسیداسیون لیپیدی) سرم خون بره های پرواری گردید. افزودن پودر زیره و رازیانه همانند موننسین تاثیر معنی داری بر مقدار هورمون تیروکسین نداشت، اما موجب کاهش معنی دار مقدار فعالیت آنزیم کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز) خون بره ها گردید. بر اساس یافته های این آزمایش می توان نتیجه گیری کرد که افزودن پودر دانه زیره و رازیانه به مقدار هشت گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک جیره پایه بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی، می تواند بروز آسیب های ناشی از تنش اکسیداتیو را کاهش داده و باعث بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی بره های پرواری در شرایط تنش گرمایی گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
132 تا 141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2211062 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!