روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور شناسایی رفتار طبیعی سنگ ها در شرایط رطوبتی مشابه با رطوبت واقعی، معمولا از دو روش اشباع سازی، تحت فشار اتمسفر و یا تحت فشار خلاء استفاده می گردد. در به کارگیری روش فشار خلاء، مقادیر دو پارامتر فشار خلاء (Pvac) و زمان خلاء (Tvac) از پارامترهای موثر بر اشباع سازی نمونه ها می باشند. در این مطالعه روش اشباع سازی سنگ، به ویژه سنگ های انحلال پذیر مانند ژیپس- انیدریت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بر حسب حساسیت سنجی برای چهار پارامتر فشار خلاء خشک (Pvac(dry))، فشار خلاء تر (Pvac (wet))، زمان خلاء خشک و زمان خلاء تر ((Tvac (wet), Tvac(dry) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش Pvac(wet)، درصد جذب آب افزایش یافته و به طور کلی نمونه ها بعد از چهار روز اعمال خلاء تر به بیش از 95 درصد از افزایش وزن نهایی خود خواهند رسید و در عمل می توان آنها را اشباع کامل در نظر گرفت. اگر قبل از فشار خلاء تر، فشار خلاء خشک به نمونه ها اعمال گردد، افزایش وزن بیشتر نمونه ها بعد از افزودن فشار خلاء تر به وقوع خواهد پیوست. نتایج این پژوهش نشان که اعمال 5/0- آتمسفر فشار خلاء خشک به مدت 5 ساعت و متعاقبا اعمال 5/0- آتمسفر فشار خلاء تر به مدت 96 ساعت، موجب حصول نتیجه ایده آلی در اشباع سازی این گونه سنگ ها خواهد گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2211259 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!