تغییرات دما و تبادلات گازی برگ دانهال های پسته در پاسخ به کاربرد کائولین (Pistacia vera L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی اثر کایولین بر تبادلات گازی برگ دانهال های پسته (Pistacia vera L.)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در زمان بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار در سال 1392 در شرایط هوای آزاد انجام شد. غلظت کایولین در چهار سطح (0، 5، 10 و 15 درصد) و نوبت پاشش در سه سطح (یک نوبت، دو نوبت و سه نوبت پاشش) به صورت فاکتوریل 4×3 به عنوان فاکتور اصلی و پنج زمان نمونه برداری به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت های 5، 10 و 15 درصد کایولین به ترتیب باعث کاهش 1/1، 2 و 2/2 درجه سانتی گراد دمای برگ در مقایسه با شاهد شدند. اثر ساده نوبت پاشش بر فتوسنتز، هدایت روزنه ای و تعرق معنی دار بود و با افزایش بیش از دو نوبت پاشش، این صفات کاهش قابل توجهی نشان دادند. بیش ترین مقدار فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه ای و CO2 بین سلولی از غلظت 5 درصد کایولین به دست آمد. عملکرد کوانتومی به ترتیب با 89/0 و 87/0 حداکثر و حداقل مقدار را در شاهد و غلظت 15 درصد کایولین به خود اختصاص داد. به طورکلی، غلظت کایولین 5 درصد در یک و دو نوبت پاشش به علت کاهش اثرات منفی دمای بالا، منجر به افزایش تبادلات گازی برگ نسبت به شاهد شد. با این حال، غلظت های بالای کایولین (10 و 15 درصد) با وجود کاهش بیش تر دمای برگ، به علت افزایش بیش ازحد انعکاس نور در نتیجه لایه ضخیم کایولین بر روی برگ و اختلال فعالیت روزنه ها، فتوسنتز دانهال های پسته را به طور قابل توجهی کاهش دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
145 تا 155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2211314 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!