بررسی آثار جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو بر عملکرد گاوهای پرتولید هلشتاین ‏

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو بر عملکرد تولیدی گاوهای پرتولید بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین پر تولید (میانگین تولید 9/3 ±3/57 با روزهای شیردهی 7±93) به یکی از سه تیمار آزمایشی شامل تیمار 1- بدون استفاده از سیلاژ جو و 30 درصد سیلاژ ذرت، 2- 10 درصد سیلاژ جو و 20 درصد سیلاژ ذرت و 3- 20 درصد سیلاژ جو و 10 درصد سیلاژ ذرت در طی دو دوره 24 روزه اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد که جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو موجب افزایش خطی شیر تصحیح شده براساس چربی (05/0P≤)، مقدار چربی تولیدی (04/0=P) و بازدهی تولید شیر تصحیح شده به ماده خشک مصرفی (01/0P≤)، همچنین تمایل به افزایش خطی درصد چربی شیر (08/0= P)، و کاهش خطی درصد لاکتوز شیر (05/0=P) گردید. غلظت استات و pH شکمبه ای با افزایش سیلاژ جو افزایش و غلظت پروپیونات کاهش یافت (01/0>P). افزایش سیلاژ جو موجب افزایش قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و فیبر نامحلول در شوینده خنثی به صورت خطی (01/0≥P) گردید. این مطالعه نشان داد که جایگزینی بخشی از سیلاژ ذرت با سیلاژ جو می تواند به عنوان راهکاری موفق در جهت بهبود عملکرد، قابلیت هضم، سلامتی و تامین علوفه گاوهای شیری پرتولید مدنظر قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
173 تا 181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2212553 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!